กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

นายสมาน    ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา  และตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน “จิตอาสา สร้างป่า  รักษ์น้ำ”  โดยมีท่านนายอำเภอ นายชัชวาลย์ ปัญญา  นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี  ณ บ้านป่าคา  ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562