ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ม.3

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก(น้ำรู) เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2562