ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ม.1

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก(น้ำรู) เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2562