ชุมนุมนาฎศิลป์ เยี่ยมชมการแสดงละคร ประจำปี 2562

สาระศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์   นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  ทัศนศึกษา เยี่ยมชมการแสดงละครประจำปี 2562   เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ  เพื่อครูและนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ จะได้รับประสบการณ์ในการแสดงและนำมาปรับใช้ในการเรียน   ณ  วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่  เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2562