ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

—ระดับชั้นประถมศึกษา—

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

สอบคัดเลือกความถนัดทางการเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

—————————————————————————————————————————————

—ระดับชั้นมัธยมศึกษา—

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

—————————————————————————————————————————————