ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา

ตารางสอบระหว่างภาค เทอม1  ปี2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางสอบระหว่างภาค เทอม1 ปี2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น