ติดตามการใช้โปรแกรมในห้องเรียน IEP เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

บริษัท True Click life ( English Genius Program) นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน และติดตามการใช้โปรแกรมในห้องเรียน IEP ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อให้คำแนะนำ ในการจัดการเรียนสอน และการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัทวางไว้ เพื่อร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนและเพื่อเพิ่มความมั่นให้กำลังใจแก่ครูต่างชาติ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562