นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  และวันระลึกโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยมี ศจ.สนิท  สายรอคำ อนุศาสกและ ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน  เป็นผู้เทศนา  ณ คริสตจักรที่ 1 ฝาง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562