ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนภายนอก ปีการศึกษา 2563

ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน (ภายนอก) ปีการศึกษา 2563

 

ระดับชั้นปฐมวัย
1. เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 (รับจำนวนจำกัด)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป  สมัครพร้อมกับรายงานตัวนักเรียน/ชำระค่าธรรมเนียม
2. อนุบาล 1 – 3  ห้องเรียน IEP/IECP (รับจำนวนจำกัด)  
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป  สมัครพร้อมกับรายงานตัวนักเรียน/ชำระค่าธรรมเนียม
—————————————————————————————————————————–

ระดับชั้นประถมศึกษา
1. ประถมศึกษาปีที่ 1 (รับจำนวนจำกัด)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป  สมัครพร้อมกับรายงานตัวนักเรียน/ชำระค่าธรรมเนียม
2.  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP  (รับจำนวนจำกัด)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป  สมัครพร้อมกับรายงานตัวนักเรียน/ชำระค่าธรรมเนียม
—————————————————————————————————————————–

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รับจำนวนจำกัด)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน : 16 พฤศจิกายน 2562  (08.30 น. -16.00 น.)
ประกาศผล : 19 พฤศจิกายน 2562
รับเอกสารห้องทะเบียน : 19 – 21 พฤศจิกายน 2562
รายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 25 – 26 พฤศจิกายน 2562
——————————————————————————————————————————

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รับจำนวนจำกัด)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562
สอบข้อเขียน : 16 พฤศจิกายน 2562  (08.30 น. -16.00 น.)
สอบสัมภาษณ์ : 17 พฤศจิกายน  2562  (08.30 น. -16.00 น.)
ประกาศผล : 19 พฤศจิกายน 2562
รับเอกสารห้องทะเบียน : 19 – 21 พฤศจิกายน 2562
รายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 27 – 28 พฤศจิกายน 2562
——————————————————————————————————————————

นักเรียนในระดับฃั้นอื่นๆ ให้มาทำการจองและลงชื่อไว้ที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อรับทดแทนนักเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการรายงานตัว / มอบตัวนักเรียนใหม่ 

  1. ใบมอบตัวนักเรียนใหม่ของโรงเรียนรังษีวิทยา  ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
  2. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5  นิ้ว                                                                  จำนวน  1  รูป
  3. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน )          พร้อมรับรองสำเนา                      จำนวน  1  ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน              พร้อมรับรองสำเนา                      จำนวน  1  ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา                   พร้อมรับรองสำเนา                      จำนวน  1  ฉบับ
  6. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา                พร้อมรับรองสำเนา                      จำนวน  1  ฉบับ
  7. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)                จากโรงเรียนเดิม               จำนวน  1  ฉบับ
  8. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน  1  ฉบับ
  9. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือ อื่นๆ (ถ้ามี)

     ปล.ให้ลงชื่อรับรองเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 053-383124-5  ต่อ  205 , 300 , 107 ในวันและเวลาราชการ  (08.00 น. – 16.00 น.)