ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.และลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนรังษีวิทยา   ตำบลเวียง    อำเภอฝาง    จังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มีนาคม ณ หน่วยเลือกตั้ง ต.สันทราย จำนวน 16 หน่วย