ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

 

โรงเรียนรังษีวิทยา    ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562   เพื่อฟังคำชี้แจงแนวนโยบายของโรงเรียน ในเรื่องต่าง ๆ  อาทิ  ด้านวิชาการ   (การจัดการสอนแบบ Thinking School)    ด้านระเบียบวินัยของนักเรียน   ด้านสวัสดิภาพ    ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ระบบ Student Care)  และด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน  ในวันเสาร์ ที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์     โดยกำหนดเวลาดังนี้

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา                         เวลา    08.00-11.00     นาฬิกา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย          เวลา    13.00-16.00    นาฬิกา

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  การพบปะครูประจำชั้น ตลอดจนการร่วมมือกันดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนฯ  ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านผู้ปกครองนักเรียนในการเข้าร่วมประชุมเช่นเคย

ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่