พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ  เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562    ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2562