มอบรางวัลในการแข่งขันชักคะเย่อ กีฬาต้านภัยยาเสพติด ระดับ ป.4-6

อ.ถนอม  ขันคำ   หัวหน้าแผนกระดับประถมศึกษา มอบเกียรติบัตรและของรางวัล ให้กับนักเรียน ที่ชนะเลิศในการแข่งขันชักคะเย่อ  กีฬาต้านภัยยาเสพติด  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6   ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริวัฒนา  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562