มอบเกียรติบัตรและของรางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน

อ.ถนอม  ขันคำ  หัวหน้าแผนกระดับประถมศึกษา  มอบเกียรติบัตรและของรางวัลนักเรียนยอดนักอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2562…เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562