มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี Top Three ระดับ ม.ต้น

ผู้อำนวยการ   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีผลการเรียน 3 อันดับแรกของแต่ละแผนการเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา…เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562