มอบเกียรติบัตร แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

อ.พิราวรรณ์   ปวนแดง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และครูที่ปรึกษา    ที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลทั้งการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562