กิจกรรมแปลงนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระบรมราโชวาท

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ทำกิจกรรมหว่านปุ๋ยให้กับ แปลงนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  ตามแนวพระบรมราโชวาท ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” และให้อาหารปลา  ณ แปลงนาพ่อหลวงอดุลย์  บุญทา  เมื่อวันที่  11 กันยายน 2562