เยาวชนดีเด่น โรงเรียนเอกชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   ณ หอประชุม  St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  วันเสาร์ ที่  14 กันยายน 2562  โดยนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”  ประจำปี 2562  ประกอบไปด้วย

ระดับปฐมวัย : เด็กชายอิสริยกาญจน์ แสงสุวรรณ์

ระดับช่วงชั้นที่  1 (ป.1-3) เด็กหญิงณัชพร เมตไตรพันธ์ และ เด็กชายภูมิเกล้า ธิยศ

ระดับช่วงชั้นที่  2 (ป.4-6) : เด็กชายสรวิศ แสนจันศรี และ เด็กชายธนกฤต แซ่มิ

ระดับช่วงชั้นที่  3 (ม.1-3) : เด็กหญิงถลัชนันท์ แก้วโพธิ์ และ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัชกิจ

ระดับช่วงชั้นที่  4 (ม.4-6 : นางสาวอิสริยา ชั้นผั้น แล ะนางสาวนาฎนฤตย์    สุทธิสวรรค์