เล่าประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์

นักเรียนม.5/1 เล่าประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม โดยผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ  ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสิริพระคุณ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562