กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ นอกห้องเรียน

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  ใช้เวลาพักจากการเรียนในห้องเรียน  มาศึกษาหาความรู้จากการอ่าน รวมทั้งการเล่นเกมเสริมทักษะต่างๆ   ซึ่งโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้น้องๆ ในระดับประถมศึกษา   ณ ห้องสมุด โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562