โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart kid coacher : SKC)  โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลฝาง มาให้ความรู้และแนะนำการใช้ชีวิตเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562