โครงการโรงเรียนอุปถมภ์ ตามนโยบายเสริมสร้างการรับรู้ฯ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดกิจกรรมอบรมในโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ตามนโยบายเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนักให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพ และไม่ละเมินสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและภัยทางอาชญากรรม โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม และในโอกาสนี้ ได้มีพิธีปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้กับทางโรงเรียน  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562