กิจกรรมโครงงาน  “ฟ. ฟันแข็งแรง” เพื่อสุขภาพ ระดับปฐมวัย

นักเรียนชั้น อนุบาล 3  เรียนเรื่อง โครงงาน  “ฟ. ฟันแข็งแรง”  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากงานทันตกรรม โรงพยาบาลฝาง โดยได้มอบหมายให้ นางสาวพิชญานิน สุภาฤทธิ์ และ นางสาว วัชราพร วรรณาเวศน์ มาให้ความรู้ เรื่องฟัน การดูแลรักษาฟันให้กับเด็กๆ  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562