กิจกรรม “เปิดโลกวัฒนธรรมจีน “

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน  จัดกิจกรรม “เปิดโลกวัฒนธรรมจีน”  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน  โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาจีน และสร้างความสนใจในวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนทั่วไป ณ ลานกิจกรรมอาคารสิริพระคุณ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563