คณะกรรมการพันธกิจการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนรังษีวิทยา

คณะกรรมการพันธกิจการศึกษา โดย ศจ.ดร.ดำรงไทย อาจารยางกุล คณะกรรมกรรมพันธกิจการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา และ ศจ.ดร.สมาน มากสุข คณะกรรมกรรมพันธกิจการศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมและรับฟังพันธกิจของโรงเรียนรังษีวิทยา ณ ห้องประชุมสดุดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่่ 29 ตุลาคม 2563