ค่ายจุดประกายรักษ์รังษีฯ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายรักษ์รังษี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยกิจกรรมได้จัดในบริเวณ  หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563