ตัวแทนอาจารย์ชนิดา วิเศษสรรค์ อดีตครูโรงเรียนรังษีวิทยา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

อาจารย์ชนิดา วิเศษสรรค์ อดีตครูโรงเรียนรังษีวิทยา ได้เสียชีวิตลง และมีเจตจำนงมอบเงินเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยา จำนวนเงิน 21,000 บาท โดยมอบให้ศิษย์เก่ารุ่น ZERO คือ คุณกุลิสรา ธัญนวโภคิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส คุณวิทยา ผ่องศรี ผอ.รพ.สต.บ้านสันป่าแดง คุณสังวาลย์ ประหยัดยอด คุณลำดวน ทองโบราณ และ อ.สัญญา นาคเสน เป็นตัวแทนมอบเงินแก่โรงเรียน โดยมี ผป.ดารา ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา และ อ.สายสุนีย์ กิตติมูล เป็นผู้รับมอบ พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563