ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโลน่า 2019

เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงเรียน ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคลากรและนักเรียนที่มาโรงเรียนในช่วงเช้า  เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563