พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับการเลือกเข้ามาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563