มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล Top Three ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อ.กาญจนา รัตนไพบูลย์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ที่มีผลการเรียน 3 อันดับแรกของแต่ละแผนการเรียน  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563