มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล Top Three ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ.รัชดา ปันเวียง หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  อ.ณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์ หัวหน้างานวิชาการแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย และ อ.อุดมรัตน์ พจน์สุจริต หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ที่มีผลการเรียน 3 อันดับแรกของแต่ละแผนการเรียน  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563