“โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ส่วนภูมิภาค”

อ.สุวรรณ  จรรยานะ  หัวหน้าแผนกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นตัวแทนโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563