ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลเจ้าฝาง  ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ในวันที่ 12 สิงหา

คม 2563