ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ นางดารา ปัญญาพฤกษ์ เข้าร่วมลงนามลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563