สนับสนุนของรางวัล กิ่งกาชาดอำเภอฝาง

ผป.ดารา  ปัญญาพฤกษ์  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน มอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรม ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอฝาง เพื่อใช้ในงานฤดูหนาวอำเภอฝาง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563