อบรมให้ความรู้ “สร้างเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่น และเข้าถึงระบบบริการ ปี 2563”

โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ “สร้างเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์การป้องกัน และควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่น และเข้าถึงระบบบริการ ปี 2563” ร่วมกับโครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิสถาคริสตจักรในประเทศไทย สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563