เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น และแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้มีการนับคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 5 สิงหาคม 2563