โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   มีการแสดงเทิดพระเกียรติ  บทอาเศียรวาท โดยตัวแทนนักเรียน  ผู้อำนวยการอ่านคำสดุุดีเฉลิมพระเกียรติฯ  อธิษฐานถวายพระพร โดย ศจ.สนิท สายรอคำ  และพระธรรมเทศนา โดย ศจ.อนุชาญ สิโรรส  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์