ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ม.1

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีกิจกรรมการเข้าฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564