ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า

กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5  ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มลุ่มน้ำฝาง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า ณ ห้องประชุมสดุดี โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564