รับสมัครครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนรังษีวิทยา  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน  ประจำปีการศึกษา 2564

                  โรงเรียนรังษีวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 262 ถนนโชตนา  ตำบลเวียง   อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่      สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อทำหน้าที่ ครูปฐมวัย  จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
  – ชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
  – สำเนาทะเบียนบ้าน
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  – เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน
  – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
  – รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน  1 ใบ

ยื่นใบสมัคร :   19-30  เมษายน  2564    เวลา  08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)   สถานที่  ห้องบุคลากร ธุรการ  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   30  เมษายน  2564  เวลา  10.00 น. ผ่านทาง www.rsv.ac.th

สอบสัมภาษณ์ : วันที่  30 เมษายน 2564  เวลา  09.00 น.   ณ ห้องพระพรอำนวย อาคารอำนวยการ

สอบสอน เวลา  13.00 น. แผนกปฐมวัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก :  5 พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 น. ทาง www.rsv.ac.th 

รายงานตัว : 6 พฤษภาคม  2564   เวลา 09.00-12.00 น.   ณ ห้องพระพรอำนวย อาคารอำนวยการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9 เมษายน  พ.ศ. 2564

(นางดารา  ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา