อธิษฐานขอพระพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คณะผู้บริหาร  และครู โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมอธิษฐานขอพระพรพระเจ้า เทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  หอประชุมอินสอนฮอลล์  โรงเรียนรังษีวิทยา  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันพุธที่  28  กรกฎาคม  2564