เยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว ครูอัษฎาพร อุ่นบ้าน

โรงเรียนรังษีวิทยา โดย ผอ.ศรีนวล นุ้ยหงษ์  ผช.ผอ.ผดุง เงินสร้อย  ผช.ผอ.สุวรรณ จรรยานะ  ผช.ผอ.กาญจนา รัตนไพบูลย์  ครูมณิดา แสงโยจารย์ หัวหน้างานบุคลากรและคณะครูเป็นตัวแทนของโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครู  เยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว ครูอัษฎาพร อุ่นบ้าน เนื่องจากการจากไปของคุณพ่อ (พ่อหนานแก้ว อุ่นบ้าน) ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประเล้าประโลมจิตใจและอวยพรครอบครัวของท่านตลอดไป