โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมแดนมังกร

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมแดนมังกร สำหรับนักเรียนห้องเรียน IECP (Intensive English Chinese Program) ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญของวัฒนธรรมจีน ตลอดจนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านภาษาจีน ณ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่่ 19 กุมภาพันธ์ 2564