รับมอบ E-Book และเครื่องคอมพิวเตอร์ จากมูลนิธิอิออน

โรงเรียนรังษีวิทยา โดยนางดารา ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการ   อาจารย์กาญจนา รัตนไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  อาจารย์ณัฎฐ์ธิรา อินทะพันธุ์  หัวหน้างานวิชาการแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ E-Book 600 เล่ม และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด จากมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564