ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายกมลภัทร ภัทรกมลเสน และ เด็กชายอิสริยกาญจน์ แสงสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัล เป็นเยาวชนผู้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศดีเด่น

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายกมลภัทร ภัทรกมลเสน และ เด็กชายอิสริยกาญจน์ แสงสุวรรณ์ ที่ได้รับรางวัล เป็นเยาวชนผู้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศดีเด่น จาก สำนักงานเลขานุการสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ BRIC Graduate of the Universal Ministries of The King’s Colleg ให้ไว้ เมื่อวันที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2565