นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ อ.ผดุง เงินสร้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สัมพันธ์ชุมชนและกิจการทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันไหว้ครู เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ที่ศิษย์แสดงถึงการเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565