พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับการเลือกเข้ามาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565