มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นป.1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นป.1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายผดุง เงินสร้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในโปรแกรม IEP IECP General ณ อาคารสิริวัฒนา ในการนี้คณะครูในระดับขอขอบคุณ โรงเรียนรังษีวิทยา ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารแผนกประถมศึกษา คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนส่งเสริม ให้นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนด้านวิชาการ กิจการ กิจกรรมต่างๆ