สัมมนาบุคลากรตามโครงสร้าง

โรงเรียนรังษีวิทยา โดย อ.อรวรรณ  กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ จัดการสัมนาหัวหน้างานตามโครงสร้าง ปีการศึกษา 2567 “RSV EMPOWERING LOVE หัวหน้างานในดวงใจ : ร่วมค้นใจให้เจอรักแท้ ”  โดยมีวิทยากร ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง (อาจารย์มีน) ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ภารกิจพัฒนาบุคลากร) หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่เสียสละเวลามาเป็นวิทยากร  ทุกคนได้รับพลัง ความรัก ความเข้มแข็ง ความเชื่อ ความสามัคคี เพื่อส่งต่อไปยังครู บุคลากรเพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาพันธกิจการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป